کانفیگ E1 SANGOMA (کارت fxo openvox , e1 sangoma together)

سلام
به دوستان
برای راه اندازی کارت e1 سنگوما ابتدا باید از طریق detect hrdware و از گزینه advanced باید detect sangoma hardware رو انتخاب کنید دقت کنید که در این کانالهای E1 نشون داده و به حساب DETECT هم میشه ولی NO SERVICE ه در حالی که کابل خروجی مودم E1 بهش وصله
سپس با زدن کامند های زیر می تونید اون رو آپ کنید
wancfg_dahdi

[[email protected] ~]# wancfg_dahdi

########################################################################
# Sangoma Wanpipe #
# Dahdi/Zaptel/SMG/TDMAPI/BOOT Configuration Script #
# v2.39 #
# Sangoma Technologies Inc. #
# Copyright(c) 2009. #
########################################################################

FATAL: Error inserting wanpipe (/lib/modules/2.6.18-348.1.1.el5/weak-updates/wanpipe.ko): No such device
Would you like to generate /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
۱٫ YES
۲٫ NO
دراین قسمت میگه فایل chan_dahdi رو عوض کنم بگید
yes
در قسمت بعدی نوع کارت رو که e1 هستش انتخاب کنید
Configuring T1/E1 cards [A101/A102/A104/A108/A116]

select media type for AFT-A101 on port 1 [slot:4 bus:4 span:1]
۱-T1
۲-E1
۳-UNUSED
۴-EXIT

در قسمت بعدی

 

CONFIGURING PORT 1 ON 101 AS E1, LINE CODING HDB3,FRAMING CRC4
۱:KEEP THESE SETTINGS
۲:CONFIGURE LINECODING AND FRAMING
که ما دو رو برای انتخاب دقیقتر میزنیم
سپس در سوال اولی نوع LINE CODING رو HDB3 و نوع فریمینگ رو NCRC انتخاب می کنیم و به مرحله بعد میریم
در مرحله بعد باید CLOCK رو نرمال یعنی گزینه ۱ انتخاب کنیم
و در مرحله بعد PRI CPE رو انتخاب می کنیم
در ناتخاب بعدی استاندارد اروپا یعنی ۵ رو انتخاب می کنیم
به بعد اگر اکو کنسلر دارید می تونید DTMF رو هم استارت کنید بقیه رو پیش فرض برید جلو FROM PSTN رو هم انتخاب کنید
و SAVE کنید حالا اگر توی الستیکس نیگا کنید هم سبز هم دتکت شده توسط استریسک
اگر دوتا کارت از توع های fxo openvox 8 & e1 101 sangoma داشتید همین کافیه که به جز کار بالا این فایل ها رو هم تفییر بدین

/etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[trunkgroups]

[channels]
context=from-pstn
signalling=fxs_ks
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=2.0
txgain=2.0
callgroup=1
pickupgroup=1
language=pr

;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
busydetect=yes
busycount=3

immediate=no

#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf

/etc/asterisk/dahdi_channels.conf

; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Aug 13 13:58:53 2013
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
;
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
;

; Span 1: WPT1/0 “wanpipe1 card 0″ B8ZS/ESF RED
group=11
context=from-pstn
switchtype = national
signalling = pri_cpe
channel => 1-16,17-31
context = default
group = 63

; Span 2: OPVXA1200/12 “OpenVox A1200P/A800P Board 13″ (MASTER)
;;; line=”25 OPVXA1200/12/0 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel =>32
callerid=
group=
context=default

;;; line=”26 OPVXA1200/12/1 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – ACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 33
callerid=
group=
context=default

;;; line=”27 OPVXA1200/12/2 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 34
callerid=
group=
context=default

;;; line=”28 OPVXA1200/12/3 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – ACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 35
callerid=
group=
context=default

;;; line=”29 OPVXA1200/12/4 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 36
callerid=
group=
context=default

;;; line=”30 OPVXA1200/12/5 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 37
callerid=
group=
context=default

;;; line=”31 OPVXA1200/12/6 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 38
callerid=
group=
context=default

;;; line=”32 OPVXA1200/12/7 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 39
callerid=
group=
context=default

/etc/wanpip/wanpipe1.conf


#================================================
# WANPIPE1 Configuration File
#================================================
#
# Date: Wed Dec 6 20:29:03 UTC 2006
#
# Note: This file was generated automatically
# by /usr/local/sbin/setup-sangoma program.
#
# If you want to edit this file, it is
# recommended that you use wancfg program
# to do so.
#================================================
# Sangoma Technologies Inc.
#================================================

[devices]
wanpipe1 = WAN_AFT_TE1, Comment

[interfaces]
w1g1 = wanpipe1, , TDM_VOICE, Comment

[wanpipe1]
CARD_TYPE = AFT
S514CPU = A
CommPort = PRI
AUTO_PCISLOT = NO
PCISLOT = 4
PCIBUS = 2
FE_MEDIA = E1
FE_LCODE = HDB3
FE_FRAME = NCRC4
FE_LINE = 1
TE_CLOCK = NORMAL
TE_REF_CLOCK = 0
TE_SIG_MODE = CCS
TE_HIGHIMPEDANCE = NO
TE_RX_SLEVEL = 430
HW_RJ45_PORT_MAP = DEFAULT
LBO = 120OH
FE_TXTRISTATE = NO
MTU = 1500
UDPPORT = 9000
TTL = 255
IGNORE_FRONT_END = NO
TDMV_SPAN = 1
TDMV_DCHAN = 16
TE_AIS_MAINTENANCE = NO #NO: defualt YES: Start port in AIS Blue Alarm and keep line down
#wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_off to disable AIS maintenance mode
#wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_on to enable AIS maintenance mode
TDMV_HW_DTMF = NO # YES: receive dtmf events from hardware
TDMV_HW_FAX_DETECT = NO # YES: receive fax 1100hz events from hardware
HWEC_OPERATION_MODE = OCT_NORMAL # OCT_NORMAL: echo cancelation enabled with nlp (default)
# OCT_SPEECH: improves software tone detection by disabling NLP (echo possible)
# OCT_NO_ECHO:disables echo cancelation but allows VQE/tone functions.
HWEC_DTMF_REMOVAL = NO # NO: default YES: remove dtmf out of incoming media (must have hwdtmf enabled)
HWEC_NOISE_REDUCTION = NO # NO: default YES: reduces noise on the line – could break fax
HWEC_ACUSTIC_ECHO = NO # NO: default YES: enables acustic echo cancelation
HWEC_NLP_DISABLE = NO # NO: default YES: guarantees software tone detection (possible echo)
HWEC_TX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
HWEC_RX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
HWEC_TX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal
HWEC_RX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal

[w1g1]
ACTIVE_CH = ALL
TDMV_HWEC = YES
MTU = 8

/etc/dahdi/system.conf


#autogenerated by /usr/sbin/wancfg_dahdi do not hand edit
#autogenrated on 2013-08-13
#Dahdi Channels Configurations
#For detailed Dahdi options, view /etc/dahdi/system.conf.bak
loadzone=us
defaultzone=us

#Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:2 span:1]
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
echocanceller=oslec,1-15,17-31
hardhdlc=16

fxsks=32-39
echocanceller=oslec,32-39

نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
02 تیر 1394 سعید نوروزی 1903
0 رای

کانفیگ E1 SANGOMA (کارت fxo openvox , e1 sangoma together) ,کانفیگ e1 sangoma (کارت fxo openvox , e1 sangoma together),context,default,callerid,signalling,channel,asreceived,wanpipe,INACTIVE,disable

مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019